پست های داغ

last video Posts

یک کفش راحت برای دویدن و پیاده روی

یک کفش راحت برای دویدن و پیاده روی

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:17px;">یک کفش راحت تنها تعریفی نیست که شما برای پوشیدن لازم دارید . گاهی نیازهایی بیشتر از راحت بودن نیز در میان بوده و باید نکات دیگری را مد نظر قرار دهید . به صورت کلی کفش های رانینک دارای رویه های نرمی هستند و برای ایجاد این نرمی از پارچه یا الیاف خاصی استفاده می کنند . علت این مورد ایجاد انعطاف در قسمت رویه می باشد تا در گام هایی که پا...